UBEZPIECZENIE OC ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

administrator 16 lipca 2018

OFERTA DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

 

Informujemy, że przygotowana przez Saga Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC  zarządcy nieruchomosci na rok 2018 jest już dla Państwa dostępna na stronach serwisu internetowego frontin.pl.

Dlaczego oferta SAGA Brokers?

 

  •  wygodne i szybkie zawieranie ubezpieczenia on-line – frontin.pl
  • dwóch ubezpieczycieli: Concordia i PZU
  • zniżki – do 40%
  •  niskie składki – już od 331 zł rocznie
  • wysokie sumy gwarancyjne – nawet do 1,5 mln EUR (na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego, a nie dobrowolnej nadwyżki)
  • szeroki zakres ubezpieczenia
  • wina umyślna pracowników
  • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
  • asysta przy likwidacji szkody – SAGA Brokers zawsze wspiera zarządcę
  • doświadczenie – wieloletnia współpraca ze środowiskiem nieruchomościowy


Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną ważne jest terminowe złożenie wniosku (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

Przypominamy o nowych obowiązkach pośrednika:

– pośrednik ma obowiązek załączyć do umowy pośrednictwa kopię aktualnego dokumentu
ubezpieczenia (polisy lub certyfikatu)
– pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w
ubezpieczeniu
– pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia

w przeciwnym razie strona umowy pośrednictwa ma prawo wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z SAGA Brokers 😉

SAGA Brokers – tel. (+48) 61 852-78-84