Rzecznik Dyscyplinarny i Zawodowy

Witamy na stronie poświęconej Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i Zawodowemu

W Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Pośredników Obrotu Nieruchomościami od 12.04.2016r. funkcję Rzecznika pełni:

brakfoto

Małgorzata Florczak
Pośrednik z wieloletnim doświadczeniem

Ponadto w skład Komisji Rzecznika wchodzą doświadczeni Pośrednicy:

Paweł Szymański

Paweł Szymański
były Rzecznik Dyscyplinarny i Zawodowy ZSPON

Aneta Remisiewicz

Aneta Remisiewicz

brakfoto

Piotr Szulc

 

Rzecznik zostaje powołany przez Walne Zgromadzenie ZSPON i do jego obowiązków należy: rozpatrywanie skarg, zastrzeżeń oraz uwag dotyczących pracy Pośredników zrzeszonych w ZSPON.

Wnioski o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mogą składać zarówno Pośrednicy jak i ich klienci, należy jednak pamiętać, że Rzecznik rozpatruje skargi tylko dotyczące członków Stowarzyszenia.

Skargi rozpatrywane są w oparciu o standardy zawodowe, kodeks etyki oraz statut ZSPON.

 

Kontakt z Rzecznikiem przez biuro Stowarzyszenia:  tel. 91/485 04 59,

kom. 534 644 611, e-mail: zspon@zspon.pl

Poniżej przedstawiamy Państwu część statutu ZSPON dedykowany Komisji Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, wybiera ze swego grona Rzecznika Dyscyplinarnego i Zawodowego i trzech zastępców Rzecznika. Kadencja Rzecznika trwa trzy lata. Rzecznik lub jego Zastępcy mogą być w trakcie kadencji odwołani przez Walne Zgromadzenie.

Do zadań Rzecznika Zawodowego należy:

  • kontrola przestrzegania przez członków Stowarzyszenia przepisów dotyczących wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, Kodeksu Etyki Zawodowej i Standardów Zawodowych oraz informowanie władz Stowarzyszenia o łamaniu tych przepisów,
  • Rozstrzyganie spraw spornych jakie mogą wystąpić pomiędzy członkami Stowarzyszenia, a także pomiędzy członkami a ich klientami oraz spraw naruszających interesy członków Stowarzyszenia,
  • Wnioskowanie do Zarządu ZSPON o nałożenie kar regulaminowych dla członków ZSPON za łamanie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz Kodeksu Etyki Zawodowej i Standardów Zawodowych.

Sprawę może wnieść każda ze stron sporu osobiście lub za pośrednictwem zarządu z zastrzeżeniem, że członek Stowarzyszenia nie może wnosić sprawy, której stroną byłby jego klient.

Członkowie Stowarzyszenia w umowach o pośrednictwo mogą, za zgodą klienta, umieszczać klauzulę o możliwości poddania ewentualnego sporu rozstrzygnięciom Rzecznika Zawodowego.Poddanie się rozstrzygnięciom Rzecznika Zawodowego nie wyklucza dochodzenia swych interesów w inny, prawem przepisany, sposób.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: