UBEZPIECZENIE OC ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

administrator 16 lipca 2018

OFERTA UBEZPIECZENIA OC DLA ZARZĄDCÓW

Informujemy, że przygotowana przez SAGA Brokers oferta ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości jest dostępna na stronach serwisu internetowego sagabrokers.pl

Korzystając z oferty SAGA Brokers w łatwy i szybki sposób kupisz on-line najlepsze ubezpieczenie OC dla zarządcy.

Ubezpieczenie za pośrednictwem SAGA Brokers to:

  • atrakcyjne składki
  • wysokie sumy gwarancyjne – do 1,5 mln EUR
  • zniżki nawet do 50% za bezszkodowość i kontynuację
  • dodatkowe zniżki za członkostwo i licencję PFRN
  • najszerszy zakres ochrony
  • OC podwykonawcy, OC najemcy, OC pracodawcy
  • przypomnienia o wznowieniu polisy
    i terminach płatności
  • profesjonalna asysta przy likwidacji szkód

Przypominamy o obowiązkach zarządcy związanych z ubezpieczeniem:

– zarządca ma obowiązek załączyć do umowy o zarządzanie kopię aktualnego dokumentu
ubezpieczenia (polisy lub certyfikatu)
– zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w
ubezpieczeniu
– zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia

w przeciwnym razie strona umowy o zarządzanie ma prawo wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z SAGA Brokers

tel. 61 8527884

e-mail: zarzadcy@sagabrokers.pl

——————————————-

WAŻNE INFORMACJE:

SAGA Brokers przygotowała pakiet informacji dotyczących ubezpieczeń dla zarządców. Warto wiedzieć, nie tylko gdzie i za jaką cenę, ale przede wszystkim dlaczego i na jakich warunkach należy zawierać ubezpieczenie.

Czy muszę się ubezpieczyć?
Tak, ponieważ ubezpieczenie jest wymagane przez przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Tak, ponieważ za brak ubezpieczenia grozi kara w wysokości do 40.000 zł nakładana przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej w drodze decyzji administracyjnej.

Tak, ponieważ dodatkową sankcją za nieprzedłożenie kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni klientowi, który o to zawnioskuje, jest możliwość wypowiedzenia umowy o zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym.

Tak, ponieważ ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo działania, ochronę finansową na wypadek nieprzewidzialnych okoliczności spowodowanych albo bezpośrednim działaniem zarządcy, albo osób wykonujących czynności zarządzania pod jego nadzorem.

Kto powinien się ubezpieczyć?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlega zarządca nieruchomości.
Od września 2017 r. Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje zarządcę jako przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.
Ubezpieczeniem zarządcy objęte są osoby działające pod jego nadzorem (nie muszą posiadać swojego ubezpieczenia).

Ubezpieczenie powinny posiadać:
– osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność z zakresu zarządzania,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (nawet jeśli zarządzanie nieruchomościami jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności),
– wspólnicy w spółce cywilnej (każdy z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków, zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia.

Kiedy powinienem wykupić ubezpieczenie?
Jeśli zaczynasz działalność – złóż wniosek najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności zarządzania.

Jeśli wznawiasz umowę – pamiętaj, ubezpieczenie działa 12 miesięcy i nie wznawia się automatycznie. Złóż wniosek nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania polisy. Wprawdzie zachowasz zniżkę za bezszkodowość, jeśli przerwa nie przekroczy30 dni, ale od września 2017 r. za brak ubezpieczenia grozi kara (minimum 16 tys. zł).

Ile powinna wynosić suma gwarancyjna?
Rozporządzenie Ministra Finansów określa minimalną sumę, na jaką musi ubezpieczyć się zarządca, na 50.000 EUR. Gwarantuje ona spełnienie obowiązku, ale nie zapewnia bezpieczeństwa w codziennym działaniu. Zwłaszcza od momentu, kiedy obowiązek ubezpieczenia dotyczy przedsiębiorcy. Suma dotyczy całego biura, bez względu na ilość zatrudnionych w nim osób. Dlatego warto przemyśleć wybór wyższej sumy. W naszej ofercie wszystkie sumy gwarancyjne broker proponuje na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego (bez katalogu wyłączeń).