Klauzule wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych dotyczące umów pośrednictwa, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Do rejestru wpisywane są postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Numer wpisu: 6218 – Data wyroku: 2015-09-24
„Uprawniona zobowiązuje się, że w każdym przypadku przyjęcia osoby trzeciej na mieszkanie, przed uzyskaniem zgody Funduszu (…) osoba ta okaże Funduszowi oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, które będzie obejmowało poddanie się przez tę osobę egzekucji na podstawie art. 777 par. 7 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku wydania podmiotowego lokalu Funduszowi w terminie 30 dni od dnia śmierci Uprawnionej”

Numer wpisu: 6170 – Data wyroku: 2015-08-10
„Wypowiedzenie lub odstąpienie przez Zamawiającego stanie się skuteczne pod warunkiem, że przed jego dokonaniem Zamawiający nie uzyskał od Pośrednika danych osoby (bądź podmiotu), która w ciągu 12 miesięcy następujących po dacie złożenia Pośrednikowi oświadczenia o wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od niniejszej umowy zawarła z Zamawiającym umowę przedwstępną, zobowiązującą bądź rozporządzającą przenoszącą prawa do przedmiotowej Nieruchomości; warunek ten – w razie ziszczenia się – będzie mieć moc wsteczną”

Numer wpisu: 6166 – Data wyroku: 2015-09-03
„Prowizja POŚREDNIKA za usługę określoną w § 2 wynosi ….. plus 23% VAT (słownie: …… plus 23% VAT) ceny przedmiotu sprzedaży”

Numer wpisu: 6142 – Data wyroku: 2015-06-09
„Koszty korzystania z budynku mieszkalnego oraz ewentualne koszty związane z administracją budynku i utrzymaniem urządzeń wspólnych, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali ponosi kupujący od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego budynku mieszkalnego”

Numer wpisu: 6141 – Data wyroku: 2015-06-09
„Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu nie później niż do dnia…”

Numer wpisu: 6140 – Data wyroku: 2015-06-09
„Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywców prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu nie później niż do dnia 31 (trzydzieści jeden) marca 2014 (dwa tysiące czternaście) roku”

Numer wpisu: 6139 – Data wyroku: 2015-06-09
„Przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu mieszkalnego najwcześniej w terminie od 31 (trzydzieści jeden) stycznia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku do dnia 30 (trzydzieści) kwietnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku”

Numer wpisu: 6125 – Data wyroku: 2015-05-19
„W przypadku rozwiązania umowy na wyłączność w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy przez którąś ze stron lub na podstawie zgodnych oświadczeń stron (pkt 7) lub nie dotrzymania warunków wyłączności (zawarcie Umowy pośrednictwa z innym biurem w okresie związania Umową), Pośrednikowi należy się wynagrodzenie za związane z kosztami czynności podjęte zanim doszło do rozwiązania umowy:
a) według rachunku za czynności wymienione w pkt 3
b) w kwocie ryczałtowej brutto 3000,00, słownie: trzy tysiące złotych”

Numer wpisu: 6099 – Data wyroku: 2015-04-28
„W przypadku, gdy Zamawiający odmówi zawarcia umowy objętej zleceniem z osobą wskazaną przez Pośrednika za cenę i na warunkach określonych w zawartej i obowiązującej umowie pośrednictwa, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić pośrednikowi karę umowną w wysokości wcześniej ustalonego wynagrodzenia lub…”

Numer wpisu: 6095 – Data wyroku: 2013-12-03
„Wybudowanie Budynku nastąpi w terminie do dnia 30.06.2012 r., przy czym opóźnienie w wybudowaniu budynku do 90 dni po w/w terminie pozostaje bez wpływu na zobowiązania finansowe Sprzedającego. Przez wybudowanie budynku należy rozumieć termin, w którym SPRZEDAJĄCY dokona zgłoszenia KUPUJĄCEMU Lokalu do odbioru technicznego”

Numer wpisu: 6076 – Data wyroku: 2013-02-05
„W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu określonego pkt 3a z przyczyn leżących po stronie Zlecającego jest on zobowiązany do zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w wysokości 50% prowizji określonej w pkt 2a niniejszej umowy”

Numer wpisu: 6075 – Data wyroku: 2015-04-28
„Zawarcie w późniejszym terminie umowy, objętej powyższym zleceniem z podmiotem wskazanym przez Pośrednika za cenę i na warunkach określonych w zawartej i obowiązującej umowie pośrednictwa (z pominięciem Pośrednika) rodzi obowiązek zapłaty prowizji”

Numer wpisu: 6067 – Data wyroku: 2015-03-19
„W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z dowolnym kontrahentem wyszukanym przez Firmę, osobę jemu bliską (…) po rozwiązaniu niniejszej umowy Klient zapłaci Firmie kwotę… zł w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży”

Numer wpisu: 6066 – Data wyroku: 2015-03-19
„Podwyższenie ceny oferowanej może nastąpić wyłącznie pod warunkiem jej akceptacji przez Firmę oraz podpisaniu aneksu do niniejszej umowy, przed wskazaniem przez Firmę nabywcy”

Numer wpisu: 6065 – Data wyroku: 2015-04-23
„Połowę kwoty prowizji w formie zadatku najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedwstępnej”

Numer wpisu: 6063 – Data wyroku: 2015-04-17
„W przypadku jeżeli nie nastąpi zawarcie notarialnej umowy przyrzeczonej Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pozostałą część prowizji w dniu kiedy ta umowa powinna zostać zawarta”

Numer wpisu: 6062 – Data wyroku: 2015-04-17
„Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub osoba pozostająca z nim w stosunku osobistym tego rodzaju, że istnieje podstawa do przyjęcia, że działa na rzecz Zamawiającego, zawrze umowę sprzedaży Nieruchomości z osobą wskazaną przez pośrednika, bez udziału Pośrednika, zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości należnej prowizji, o której mowa w par. 4 pkt 1 w terminie 14 dni od dokonania tej czynności”

Numer wpisu: 6010 – Data wyroku: 2013-06-20
„W razie niezapłacenia przez kupującego ceny lub jej części sprzedawca z zachowaniem art. 2.2.4 będzie mógł odstąpić od niniejszej umowy i zatrzymać zadatek”

Numer wpisu: 6008 – Data wyroku: 2011-11-30
„Każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu wskazanego w umowie, w tym adresów dla doręczeń, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres dotychczasowy”

Numer wpisu: 6000 – Data wyroku: 2013-09-23
„Zasady umowy obowiązują po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu co do Klientów reprezentowanych i pokwitowanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania niniejszej umowy”

Numer wpisu: 5994 – Data wyroku: 2013-08-29
„Pośrednik zachowuje prawo do całości wynagrodzenia także, w przypadku, gdy:
a) Zamawiający podpisze w trakcie obowiązywania niniejszej umowy umowę przedwstępną lub umowę sprzedaży lokalu bez udziału pośrednika”

Numer wpisu: 5983 – Data wyroku: 2014-11-19
„Jeżeli umowa przyrzeczona będzie poprzedzona umową przedwstępną zamawiający zobowiązuje się zapłacić połowę należnego wynagrodzenia w dniu jej podpisania, która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron transakcji”

Numer wpisu: 5982 – Data wyroku: 2014-11-26
„Rozwiązanie umowy zawartej na zasadzie wyłączności możliwe jest tylko w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego o rezygnacji ze sprzedaży-zamiany-wynajmu i po wpłaceniu Pośrednikowi zryczałtowanej kwoty zwrotu poniesionych wydatków w wysokości 3.000 zł”

Numer wpisu: 5981 – Data wyroku: 2014-09-18
„Obowiązek zapłaty kary umownej (w wysokości określonej w pkt. 8) i prowizji (określonej w pkt. 4) dotyczy również sytuacji, w której umowę z klientem wskazanym przez PRZEDSIĘBIORCĘ zawrze pełnomocnik Zamawiającego lub osoba bliska (3) nawet dwa lata po wygaśnięciu niniejszej umowy”

Numer wpisu: 5980 – Data wyroku: 2014-09-18
„W przypadku dokonania transakcji objętej niniejszą umową bez udziału POŚREDNIKA z klientem wskazanym przez POŚREDNIKA, bez względu na okoliczności, nawet w okresie dwóch lat po rozwiązaniu niniejszej umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości określonej w pkt. 8 tej umowy”

Numer wpisu: 5979 – Data wyroku: 2014-09-18
„Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, jego bliscy (3) lub pełnomocnik lub osoby związane kapitałowo lub osobowo z ZAMAWIAJĄCYM zawrą umowę kupna (nabycia)/najmu nieruchomości podanej w KARCIE KLIENTA POSZUKUJĄCEGO, z pominięciem POŚREDNIKA, a fakt ten zostanie przez POŚREDNIKA ujawniony, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się bez protestu zapłacić POŚREDNIKOWI karę umowną w wysokości prowizji wartości przedmiotu kupna/najmu wg ceny ofertowej podanej w KARCIE KLIENTA POSZUKUJĄCEGO”

Numer wpisu: 5978 – Data wyroku: 2014-09-18
„Wynagrodzenie z tytułu najmu wynosi jednomiesięczny czynsz netto”

Numer wpisu: 5977 – Data wyroku: 2014-09-18
„Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: a) korzystania z usług POŚREDNIKA przy realizacji transakcji dotyczących poszukiwanych nieruchomości (1) (wskazanych w karcie klienta poszukującego, na odwrocie umowy) z osobami wskazanymi przez POŚREDNIKA bez względu na termin zawieranej umowy KUPNA/najmu wskazanej nieruchomości, również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy”

Numer wpisu: 5961 – Data wyroku: 2014-12-03
„Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie zawierał umów związanych z Nieruchomością z podmiotami wskazanymi przez pośrednika, bez jego udziału, w każdym czasie. Zastrzeżenia te dotyczące również krewnych, powinowatych, pozostających w stosunku przysposobienia oraz znajomych wskazanych podmiotów, podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo lub organizacyjnie”

Numer wpisu: 5850 – Data wyroku: 2014-09-18
„Wszelkie spory wynikające z tej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla położenia nieruchomości”

Numer wpisu: 5839 – Data wyroku: 2014-08-29
„Wynagrodzenie ustalone przez strony płatne jest w dniu zawarcia z Kontrahentem skierowanym przez Pośrednika umowy przedwstępnej (…). Dla potrzeb niniejszej umowy Kontrahent skierowany przez Pośrednika to osoba zaintresowana dokonaniem transakcji, która otrzymała wskazanie przedmiotowej nieruchomości od Pośrednika lub Biura współpracującego, a także osoba powiązana z nim rodzinnie, majątkowo, organizacyjnie, osobowo lub osoba mu bliska”

Numer wpisu: 5838 – Data wyroku: 2014-09-11
„Strony ustalają, że wynagrodzenie PRZEDSIĘBIORCY, za wykonanie niniejszej umowy wyniesie: 2,9% brutto (dwa procent) wartości nieruchomości”

Numer wpisu: 5835 – Data wyroku: 2014-09-11
„Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w bazie danych Pośrednika dla celów wykonania niniejszej umowy, przekazywania informacji przez Pośrednika, rzeczoznastwa majątkowego oraz badań i analiz rynkowych”

Numer wpisu: 5826 – Data wyroku: 2014-07-22
„(…) W przypadku wycofania nieruchomości z obrotu przez Zamawiającego przed upływem okresu na jaki był ustalony, Zamawiający zapłaci Przedsiębiorcy karę umowną w wysokości jednokrotnego wynagrodzenia ustalonego w § 2 niniejszej umowy”

Numer wpisu: 5825 – Data wyroku: 2014-07-22
„Strony niniejszej umowy ustalają, iż umowa niniejsza zostaje zrealizowana, gdy (…) Zamawiający przekaże informacje uzyskane od Przedsiębiorcy osobom trzecim”

Numer wpisu: 5822 – Data wyroku: 2014-07-17
„Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy najpóźniej na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na kolejne 12 miesięcy”

Numer wpisu: 5821 – Data wyroku: 2014-07-17
„Obniżenie ceny sprzedaży przez Zamawiającego w wyniku negocjacji bez obecności Pośrednika nie wpływa na wysokość wynagrodzenia, prowizja będzie naliczana od ceny ofertowej”

Numer wpisu: 5820 – Data wyroku: 2014-07-17
„Strony ustalają iż, wynagrodzenie określone w par. 5 staje się należne również w przypadku braku odpowiedzi w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wskazanego Kontrahenta w formie pisemnej deklaracji woli zakupu nieruchomości”

Numer wpisu: 5819 – Data wyroku: 2014-07-22
„(…) Zamawiający w przypadku występowania w imieniu lub na rzecz osób trzecich – przy ewentualnym braku lub przekroczeniu zakresu umocowania, a także w przypadku odmowy zaspokojenia roszczeń przez osobę/firmę przez niego reprezentowaną zaspokoi wszelkie roszczenia z tego wynikające, w tym skierowane do Przedsiębiorcy”

Numer wpisu: 5818 – Data wyroku: 2014-07-22
„Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy, z tytułu realizacji zamówienia (…) płatne w dniu zawarcia umowy przedwstępnej z klientem wskazanym przez Przedsiebiorcę (…), która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron”

Numer wpisu: 5809 – Data wyroku: 2014-07-25
„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić prowizję od faktycznej transakcji, bez względu na jaki rodzaj transakcji zgłosił zapotrzebowanie do Pośrednika”

Numer wpisu: 5808 – Data wyroku: 2014-07-25
„Pominięcie Pośrednika, tj. nie zastosowanie się do par. 2 pkt 6 niniejszej umowy, powoduje oprócz obowiązku zapłaty przez Zamawiającego Pośrednikowi prowizji ustalonej w punkcie 1, a także obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości połowy tej prowizji plus podatek VAT oraz odsetek ustawowych (…)”

Numer wpisu: 5807 – Data wyroku: 2014-07-25
„W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej objętej niniejszą umową z pominięciem Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotnej prowizji”

Numer wpisu: 5806 – Data wyroku: 2014-07-25
„W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej przez Zamawiającego, a także osoby mu bliskie lub zależne (…) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi uzgodnioną prowizję (…)”

Numer wpisu: 5786 – Data wyroku: 2013-01-28
„Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia w przypadku wynajmu oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika (…)”

Numer wpisu: 5785 – Data wyroku: 2013-01-28
„Umowa zostaje zawarta na okres… to jest do dnia… 2011 r. Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na następnych 12 miesięcy”

Numer wpisu: 5781 – Data wyroku: 2014-05-29
„W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w par. 7 Oferujący (…) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji”

Numer wpisu: 5766 – Data wyroku: 2014-05-21
„… (właściciel) nie jest uprawniony do przyjmowania osób trzecich (wstępnych, zstępnych, powinowatych, osób bliskich i obcych) jako mieszkańców (także użytkowników lub najemców) w nieruchomości (lub jej części), bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, pod rygorem prawa Spółki do niewypłacania … (właścicielowi) renty, w sytuacji stwierdzenia naruszenia tego obowiązku… (właściciela)”

Numer wpisu: 5765 – Data wyroku: 2014-05-21
„Obowiązek terminowego przekazywania Funduszowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wykonywaniem prawa własności Nieruchomości, takich jak w szczególności zawiadomienia o zebraniach właścicieli wspólnoty mieszkaniowej lub walnym zgromadzeniu wspólnoty mieszkaniowej. W razie uchybienia temu obowiązkowi Właściciel zobowiązany będzie każdorazowo do zapłaty kary umownej na rzecz Funduszu w wysokości 100,00 zł, która będzie mogła być potrącona z przysługującej Właścicielowi renty wynikającej z niniejszej Umowy Renty”

Numer wpisu: 5730 – Data wyroku: 2014-05-20
„W przypadku rezygnacji ze sprzedaży zgłoszonego Obiektu i rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Firmie będzie przysługiwać częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej…% ceny wywoławczej określonej w § 4 (…)”